Centrifugo tradicional

Plenum fan

GVS

Centrifugos de azotea

Aireación de granos